• O konferencji w 2015 r.

           Genius loci w muzeum Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy organizowało w dniach 26-27 listopada 2015 r. konferencję poświęconą relacji „genius loci” z programami działania muzeów. Założenia programowe: Konferencja poświęcona była rozpatrzeniu dwóch tematów: program muzealny nie jest zbudowany na historii miejsca, a jedynie stanowi ona podniesienie waloru siedziby, muzeum w całym swoim programie oparte jest o przekazanie dawnej tradycji miejsca – czy to wystarcza dla wypełnienia misji wobec zwiedzających. Do programu konferencji pierwszego dnia zaprosiliśmy pana Piotra Górajca, zastępcę dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, który pracował przy kształtowaniu programu dla tej instytucji w oparciu o wybrany fragment historii Wilanowa. Natomiast drugiego dnia pan Maciej Rydel dokumentalista polskich dworów i historii…

  • 2016 – lokalna historia i rekomendacje systemowe.

    W 2016 r. zapraszamy na dwu dniową konferencję, proponując pierwszego dnia poszukiwanie wzorców i dobrych praktyk w zarządzaniu samorządowymi muzeami w ramach regionalnej polityki kulturalnej. Drugiego dnia zapraszamy na naukowe przedstawienie historii Dobrzycy. 8 września – „Muzeum – samorządowy opiekun dziedzictwa” Tematyka dyskusji zaproszonych badaczy i praktyków będzie obejmować  zagadnienia: Zadania instytucji kultury (muzeów) w perspektywie zadań własnych samorządu. Usytuowanie w regionalnej/lokalnej polityce kulturalnej. Działalność instytucji kultury inspiracją dla lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego. Poszukiwanie systemu oceny rezultatów działalności instytucji kultury, opartego o wystandaryzowane wskaźniki. 9 września – „W kręgu dawnych właścicieli Dobrzycy” Konferencja, wpisując się w żywotny dziś nurt badań nad dziejami poszczególnych rodów ziemiańskich i arystokratycznych, ma na celu wypełnienie luk badawczych…