2016 – lokalna historia i rekomendacje systemowe.

W 2016 r. zapraszamy na dwu dniową konferencję, proponując pierwszego dnia poszukiwanie wzorców i dobrych praktyk w zarządzaniu samorządowymi muzeami w ramach regionalnej polityki kulturalnej. Drugiego dnia zapraszamy na naukowe przedstawienie historii Dobrzycy.

8 września – „Muzeum – samorządowy opiekun dziedzictwa”

Tematyka dyskusji zaproszonych badaczy i praktyków będzie obejmować  zagadnienia:

  • Zadania instytucji kultury (muzeów) w perspektywie zadań własnych samorządu.
  • Usytuowanie w regionalnej/lokalnej polityce kulturalnej.
  • Działalność instytucji kultury inspiracją dla lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego.
  • Poszukiwanie systemu oceny rezultatów działalności instytucji kultury, opartego o wystandaryzowane wskaźniki.

9 września – „W kręgu dawnych właścicieli Dobrzycy”

Konferencja, wpisując się w żywotny dziś nurt badań nad dziejami poszczególnych rodów ziemiańskich i arystokratycznych, ma na celu wypełnienie luk badawczych dotyczących właścicieli dobrzyckiej rezydencji, wśród których znajdują się postacie bezsprzecznie zasługujące na szersze zainteresowanie. Wymienić tu można jej twórcę, generała Augustyna Gorzeńskiego, Kazimierza Turno, generała w armii Księstwa Warszawskiego, jego brata Adama – autora nieocenionego dla badań życia codziennego I poł. XIX w. dziennika, czy zasłużonego dla kultury polskiej bibliofila hr. Zygmunta Czarneckiego. Poszczególne referaty, wygłaszane w znacznej części przez wybitnych badaczy przedmiotu, koncentrować się będą przede wszystkim na ukazaniu roli i znaczenia wspomnianych wyżej postaci na tle epoki, warstwy społecznej, do której należeli i wydarzeń, w których brali udział.

 

Partnerami Konferencji są:

Narodowy instytut Samorządu Terytorialnego 

Katedra Zarządzania Miastem i Regonem, Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki