Konferencja 8.09.2016

„Muzeum – samorządowy opiekun dziedzictwa”

08. września 2016 r. zapraszamy na konferencję „Muzeum – samorządowy opiekun dziedzictwa”. Tematyka dyskusji zaproszonych badaczy i praktyków będzie obejmować  zagadnienia takie jak: zadania instytucji kultury (muzeów) w perspektywie zadań własnych samorządu, usytuowanie w regionalnej/lokalnej polityce kulturalnej, działalność instytucji kultury inspiracją dla lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz poszukiwanie systemu oceny rezultatów działalności instytucji kultury, opartego o wystandaryzowane wskaźniki.

PROGRAM

10.30      Powitanie

10.40     W. Kaczmarek – dyrektor Muzeum, Wprowadzenie do tematyki konferencji

11.00      J. Pińkowska (NIST) , Udział instytucji kultury w realizacji zadań własnych samorządu – aspekt prawny

11.20     W. Rataj (NIMOZ), Rozwój lokalny w perspektywie zadań publicznych i działalności kulturotwórczej muzeum

11.40     dyskusja

12.00     przerwa

12.15     Dr P. Pirecki, Mróz  (NIST), Działalność instytucji kultury na przykładzie muzeów jako inspiracja rozwoju gospodarczego samorządów. 

12.35     F.Moterski (KZMiR WZ UŁ), Koopetycja, a wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego

12.55     Dr hab. M. Murzyn-Kupisz (UJ), Generacyjny efekt dochodowy inwestycji w kulturę

13.15      dyskusja

14.00     obiad

14.40     R. Borusiewicz (ZPP), System oceny rezultatów działalności instytucji kultury

15.10     Dr hab. K. Barańska (UJ), Podsumowanie

15.40     dyskusja

16.00     Zwiedzanie Pałacu w Dobrzycy

19.00     ognisko

 

NIST – Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

NIMOZ – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

KZMiR WZ UŁ – Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Wydz. Zarządzania  Uniwersytet Łódzki

ZPP – Związek Powiatów Polskich