Konferencja 8.09.2017

„Dobrzyccy bohaterowie czasów napoleońskich”

10.00 Rozpoczęcie konferencji – Dyrektor Muzeum

10.10 -11.50 Sesja I

Prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik (Instytut Historii UAM), Wprowadzenie – Bóg z Napoleonem, Napoleon z nami….

dr Jacek Kowalkowski (Poznań), Wokół związków Józefa Wybickiego (1747-1822) i Augustyna Gorzeńskiego (1743-1816)

Edyta Pętkowska (Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego), Myśl polityczna i społeczna Józefa Wybickiego (1747-1822)

Przemysław Rey (Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku), –  Józef Wybicki (1747-1822) – twórca hymnu narodowego

– dyskusja

11.50 –przerwa kawowa

12.10 -13.45 Sesja II

Prof. UAM dr hab. Marek Krzymkowski (Wydział Prawa i Administracji UAM), Działalność polityczna i administracyjna gen. Augustyna Gorzeńskiego (1743-1816) w latach Księstwa Warszawskiego

Adam Paczuski (Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Toruniu), Generał Kazimierz Turno (1778-1817) – organizator i dowódca 5 pułku strzelców konnych armii Księstwa Warszawskiego

Kazimierz Balcer (Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy), Dostali Braterstwo Dobrzycę… – śmierć gen Augustyna Gorzeńskiego (1743-1816) i przejęcie dóbr przez gen. Kazimierza Turno (1778-1817)

13.10 – dyskusja

13.30 – zakończenie konferencji

13.45 – lunch

Uczestnicy nie płacą za udział w konferencji.

 

 

8 września w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy odbyły się obrady konferencji „Dobrzyccy bohaterowie czasów napoleońskich”. Podobnie jak zeszłoroczna konferencja „DAWNI WŁAŚCICIELE DOBRZYCY NA TLE SWOICH CZASÓW”, stanowiła ona nie tylko próbę uzupełnienia pełnego luk stanu badań dotyczących właścicieli dobrzyckiej rezydencji i osób z nimi związanych, ale także ukazania ich na szerokim tle czasów, w których żyli i wydarzeń, w których brali udział.

Inaczej niż w roku ubiegłym, skoncentrowano się tym razem na jednym okresie historycznym – czasach napoleońskich, w których ważną rolę odegrali dwaj kolejni właściciele Dobrzycy – gen. AUGUSTYN GORZEŃSKI (1743-1816) i gen. KAZIMIERZ TURNO (1778-1817) oraz blisko z nimi związany rodzinnie i towarzysko twórca hymnu narodowego JÓZEF WYBICKI (1747-1822). Roli odegranej przez wspomniane postacie poświęcona jest w znacznej mierze również towarzysząca konferencji wystawa czasowa „JÓZEF WYBICKI I JEGO CZASY. HYMN. LEGIONY. KSIĘSTWO WARSZAWSKIE”.

Konferencję rozpoczął‚ wprowadzający w epokę wykład wygłoszony przez prof. UAM dr. hab. Przemysława Matusika z Instytutu Historii UAM. Kolejne z wystąpień, dr. Jacka Kowalkowskiego z Poznania, poświęcone było związkom rodzinnym i towarzyskim Józefa Wybickiego z Augustynem Gorzeńskim. Dwa następne referaty – Edyty Pętkowskiej z Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego i Przemysława Reya, kuratora Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, w ciekawy sposób przestawiły działalność publicystyczną Józefa Wybickiego w okresie legionowym oraz okoliczności powstania „Mazurka Dąbrowskiego”.

W kolejnym bloku wystąpień pierwsze, wygłoszone przez dr. hab. Marka Krzymkowskiego z Katedry Historii Ustroju Państwa na Wydziale Prawa i Administracji UAM, dotyczyło najsłabiej dotąd znanego etapu aktywności politycznej gen. Augustyna Gorzeńskiego – działalności w okresie Księstwa Warszawskiego. Równie mało znany epizod, tym razem z życia kolejnego właściciela Dobrzycy, gen. Kazimierza Turno, omówił Adam Paczuski z Narodowego Instytutu Dziedzictwa (Oddział Terenowy w Toruniu) – wygłoszone przezeń wystąpienie dotyczyło początkowego etapu kariery wojskowej późniejszego generała, wówczas jeszcze organizatora i dowódcy 5 pułku strzelców konnych armii Księstwa Warszawskiego. Ostatni referat, autorstwa Kazimierza Balcera z Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, dotyczył okoliczności przejęcia majątku przez gen. Kazimierza Turno po śmierci gen. Augustyna Gorzeńskiego – dokładnie omawiał m.in. skomplikowaną sytuacje finansową i skalę zadłużenia dóbr dobrzyckich, które stało się później powodem przejęcia ich w ręce niemieckie.


prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik


dr Jacek Kowalkowski


Edyta Pętkowska


Przemysław Rey


Adam Paczuski


dr hab. Marek Krzymkowski


Kazimierz Balcer


uczestnicy konferencji w Sali Balowej dobrzyckiego pałacu