IX DOBRZYCKA KONFERENCJA NAUKOWA 2024

IX DOBRZYCKA KONFERENCJA NAUKOWA

 

MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DOBRZYCY, 5 i 6 września 2024 r.

 

Zwracamy się z uprzejmym zaproszeniem do udziału w kolejnej – dziewiątej – edycji Dobrzyckiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w tradycyjnej dwuczęściowej formule.

Jej pierwsza część, zaplanowana na 5 września br., podobnie jak w latach poprzednich pomyślana jest w formie panelu dyskusyjnego poprzedzonego kilkoma referatami wprowadzającymi. W tym roku chcielibyśmy skupić się na szerokim kręgu zagadnień związanych z pozostającymi w rękach prywatnych i udostępnianych domów rodzin ziemiańskich. Dotyczy to nie tylko przywracania dobrostanu architektury i najbliższego otoczenia, ale w dużej mierze charakteru, sposobu życia obecnych właścicieli upamiętniających historię dawnych mieszkańców tych rodowych siedzib. „Dworek” stał się uproszczonym wizerunkiem budowlanym, a chcemy uwypuklić cechy domu ziemiańskiego. Do udziału w panelu dyskusyjnym, podzielenia się doświadczeniami i postulatami zachęcamy obecnych właścicieli i użytkowników domów związanych z rodzinami ziemiańskimi, przedstawicieli środowiska ziemiańskiego, naukowego, muzealniczego  społeczników i wolontariuszy zaangażowanych w utrwalanie tego dziedzictwa naszej historii.

Na część drugą, przewidzianą na 6 września br., proponujemy rozważania osnute wokół tematu „Dylematy lojalności ziemiaństwa polskiego w okresie zaborów”. Chcemy by referaty – zarówno przekrojowe, jak i poświęcone losom jednostek – osnute były wokół opisywanej już przez prof. Jarosława Czubatego w odniesieniu do okresu napoleońskiego „zasady dwóch sumień”: wzajemnych relacji rożnych postaw lojalistycznych i szeroko pojmowanego patriotyzmu, rozumienia tych pojęć w epoce, granic kompromisu, norm postępowania w tym zakresie, kwestii podejmowania służby wojskowej i udziału w aparacie państwowym państw zaborczych. Szeroko ujętej lojalistycznej działalności politycznej, ewolucji postaw i poglądów tak jednostek, jak i całych środowisk.

 

Zachęcamy do śledzenia dalszych informacji organizacyjnych i uwzględnienie w kalendarzu wydarzeń udział w kolejnej edycji Konferencji w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.