• Konferencja 2019

  Zapraszamy do udziału w corocznej konferencji w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy we wrześniu br. Konferencja w dniach 11-12 września 2019 r. obejmować będzie dwa zakresy tematyczne: 11.09 – Badanie historii rodów w działalności muzealnej. 12.09 – Na szlakach ziemiańskich podróży w XIX i XX w. Szyld „Muzeum Ziemiaństwa”, umieszczonego w zespole pałacowo parkowym o wysokich walorach zabytkowych uznanych za Pomnik Historii, skłania do podejmowania kolejnych dyskusji nad sposobami prezentami dziejów tej warstwy społecznej i pogodzeniu ich z dawną tradycją miejsca. Problematyce tej poświęcone są organizowane od 2015 r. konferencje, z udziałem przedstawicieli muzeów, uznanych badaczy z różnych instytucji naukowych, samorządowców i osób zainteresowanych tematem. Dwudniowa konferencja obejmuje dwie dyskusje – pierwszego dnia poruszane są…

 • Genius loci w muzeach

  Osią przewodnią proponowanych dyskusji są zagadnienia: –   w jakich obszarach samorządowa instytucja kultury wypełnia szerokie spektrum zadań samorządów, –   w jakim stopniu są to działania w ramach opracowanej szerszej polityki kulturalnej, a w jakim stopniu działania te stanowią jedynie własny program pracy instytucji, wywołując potrzebę prowadzenia badań zakresu pożądanej zmiany modelu zarządzania kulturą przez samorząd, jako elementu rozwoju gospodarczego. Dodatkowym utrudnieniem jest określenie, w jakim stopniu wymierne elementy zarządzania sferą kultury, sprawdzają się w sferze opieki nad dziedzictwem niematerialnym, w warunkach specyfiki tożsamości miejsca, lokalnych emocji przeżywania historii. W związku z zaproponowaniem tej debaty przez Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, główny wątek rozważań skupia się na muzeach, co nie ogranicza rozpatrywania problemu odnosząc się do innych instytucji…

 • 2017 – Konferencja o edukacji o ziemiaństwie i o dobrzyckich bohaterach czasów napoleońskich.

  Konferencja w dniach 7-8 września 2017 r. obejmować będzie dwa zakresy tematyczne: 7.09 – Dylematy edukacji historycznej o ziemiaństwie polskim. 8.09 – Dobrzyccy bohaterowie czasów napoleońskich. Szyld „Muzeum Ziemiaństwa”, umieszczonego w zespole pałacowo parkowym o wysokich walorach zabytkowych, skłania do podejmowania kolejnych dyskusji nad sposobami prezentami dziejów tej warstwy społecznej i pogodzeniu ich z dawną tradycją miejsca. Problematyce tej poświęcone są organizowane od dwóch lat w dobrzyckim muzeum konferencje, z licznym udziałem przedstawicieli muzeów badających dzieje ziemiaństwa, samorządowców oraz instytucji naukowy. Po omówionych dotąd kwestiach relacji „genius loci” z programem działania muzeum i jego funkcjonowania jako samorządowej instytucji kultury, tym razem chcielibyśmy zastanowić się, w jakich kierunkach kształtować działalność muzeum? – to właśnie…

 • O konferencji w 2015 r.

         Genius loci w muzeum Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy organizowało w dniach 26-27 listopada 2015 r. konferencję poświęconą relacji „genius loci” z programami działania muzeów. Założenia programowe: Konferencja poświęcona była rozpatrzeniu dwóch tematów: program muzealny nie jest zbudowany na historii miejsca, a jedynie stanowi ona podniesienie waloru siedziby, muzeum w całym swoim programie oparte jest o przekazanie dawnej tradycji miejsca – czy to wystarcza dla wypełnienia misji wobec zwiedzających. Do programu konferencji pierwszego dnia zaprosiliśmy pana Piotra Górajca, zastępcę dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, który pracował przy kształtowaniu programu dla tej instytucji w oparciu o wybrany fragment historii Wilanowa. Natomiast drugiego dnia pan Maciej Rydel dokumentalista polskich dworów i historii…

 • 2016 – lokalna historia i rekomendacje systemowe.

  W 2016 r. zapraszamy na dwu dniową konferencję, proponując pierwszego dnia poszukiwanie wzorców i dobrych praktyk w zarządzaniu samorządowymi muzeami w ramach regionalnej polityki kulturalnej. Drugiego dnia zapraszamy na naukowe przedstawienie historii Dobrzycy. 8 września – „Muzeum – samorządowy opiekun dziedzictwa” Tematyka dyskusji zaproszonych badaczy i praktyków będzie obejmować  zagadnienia: Zadania instytucji kultury (muzeów) w perspektywie zadań własnych samorządu. Usytuowanie w regionalnej/lokalnej polityce kulturalnej. Działalność instytucji kultury inspiracją dla lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego. Poszukiwanie systemu oceny rezultatów działalności instytucji kultury, opartego o wystandaryzowane wskaźniki. 9 września – „W kręgu dawnych właścicieli Dobrzycy” Konferencja, wpisując się w żywotny dziś nurt badań nad dziejami poszczególnych rodów ziemiańskich i arystokratycznych, ma na celu wypełnienie luk badawczych…